Gisela Barajas

Cristo mi centro,
lo eterno mi meta.